Concurs Vocacional

Bases

1.- Tema :  “Jesús et crida a ser profeta”

2.- Objectiu: despertar entre els participants la vocació, la crida personal (no professional)

Confeccionar un cartell a partir de les reflexions que suggereixi el text de Mt.10, 1-4 sobre la crida concreta que Jesús fa als seus deixebles.

Ell cartell ha de constar d’una imatge o dibuix de creació pròpia i una frase amb relació amb el tema proposat per aquesta convocatòria.

3.- Poden participar en el concurs al·lots/es de  12 a 16 anys.

4.- S’hi poden presentar fins a un màxim de dos cartells inèdits (que siguin personals i no hagin sortit a públic) i realitzats específicament per al concurs.

5.- Els cartells s’han de presentar en format digital (JPG), amb la capacitat suficient per a 60 x 40 cm. (no apaïsat) amb un mínim de 300 ppp  i amb qualitat suficient.

6.- Els cartells, juntament amb les següents dades de la persona o grup concursant:

.Nom i llinatges – DNI. – Data de naixement. – Número de telèfon mòbil – .Adreça per a notificacions. – Adreça electrònica.

s’enviaran al següent correu electrònic: secretariatvocacions@gmail.com

7.-  La data màxima per entregar els cartells serà el  18 de febrer de 2018.

8.- El jurat estarà format pels membres del Secretariat per a les Vocacions i per algun dels representants de l’Entitat guanyadora el curs passat. La decisió del jurat és inapel·lable.

9.- L’entrega de premis per conèixer el guanyador/a, es durà a terme a la parròquia o centre escolar  al qual pertanyin els membres guanyadors. El dia es concretarà en el transcurs  de la reunió del jurat anomenat per a l’elecció dels premis..

10.- El cartell guanyador juntament amb els guanyadors d’edicions anteriors, s’exposaran en el Seminari Diocesà de Menorca i es remetrà còpia a totes les parròquies de la Diòcesi.

11.- La dotació del premi és de 100 euros en material informàtic.

12.- Els cartells es podran utilitzar de la manera que el Secretariat  ho cregui convenient, amb la menció, sempre, de l’autor o els autors.

13.- El jurat resoldrà qualsevol supòsit no previst en aquestes bases.

14.- Les persones que hi participin es responsabilitzen de complir les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual i del dret a la pròpia imatge, i  declaren de forma responsable que la difusió o la reproducció de l’obra en el marc de la promoció i la informació d’aquest concurs no lesiona ni perjudica cap dret de la persona concursant ni de terceres persones.

  1. La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Organitza: Secretariat Diocesà per a les Vocacions.