Miscel·lània menorquina – de Mn. Florenci Sastre

Església de Sant Nicolau ( VI )

L’any 1698 s’estava fabricant una sagristia i es volia fabricar un cor. Per tal motiu es presentà als
Jurats aquesta súplica:” Molt Magnifichs Señors Jurats de la present isla y General Consell.

Ihesus Maria. El Reverent Pera Pons prevere, y demes obrers de Sant Nicolau de boca de port de esta Ciutadella representan a Vostres Magnificencias que tenen principiada una sacristia para que ab major custodia puguen estar los ornaments de aquella isglesia y axi matex per porer sobre dita sacristia fabricar cor per quant se offerex celebrar misa, y los demes officis Divinos para lo qual y posant en considerasio de Vostres Magnificencias el que la dita obreria no te ningun altre effecta sino lo que es pot perseber de limosnas suplican sia del servey de Vostres Magnificencias y General Consell manar donar en ajuda de dita obre la quantitat o limosna que ben vista los aparegue que adames de esser obra tan caritativa y agradable a Deu nostre Señor ho rebran los dits obrers a singular gracia y favor de Vostres Magnificencias y General Consell…”.

El 13 de desembre de 1699 es presentà una altra súplica per arreglar el cimbori: “Ihesus Maria. El Reverent Doctor Pera Hieroni Alberti prevere y demes obrers de Sant Nicolau de Vari ysglesia que está en la boca de la Cala de esta Ciutadella representan a Vostres Magnificencias qualment aquella isglesia y en particular el simbori necesita de alguns remiendos nesessaris para que sia conservada altrement seria molt factible el parill de desribarse; y si be han procurat los dits obrers posar la ma, cuydado y diligencia en prosehir la obra que estave principada de la sacristia, y axi mateix replegar algunas limosnas para obviar la ruina que demostra la dita isglesia y simbori, tota via se atroban faltos de medis para tal effecta. Per lo qual suplican sia del servey de Vostres Magnificencias y General Consell dignarse franquear y librar alguna quantitat per limosna….”.

Mn. Florenci Sastre

 

PUBLICAT DIA 17 DE MARÇ  DE 2019