Miscel·lània menorquina – de Mn. Florenci Sastre

Visió de la mort

La manera d’expressar en els documents el trànsit de la vida a la mort és molt significativa de la visió que es tenia que aquest món era un vall de llàgrimes i que la vida vertadera era l’altra. Vegeu algunes expressions extretes dels llibres de decrets del Batlle General: “passá desta vida a millor”; “commutá la vida en la mort”; “fonch Deu nostre Senyor servit llevarse desta vida a millor”; “com haje passat desta vida a la eterna”; “fonch Deu nostre Senyor servit de aportarsen desta vida a la eterna la anima de”; “ab hoc seculo migraverunt” (van emigrar d’aquest segle) ; “per decret de Deu nostre senyor morí repentinament de desgracia”; “finí sos dies i pasa desta vida” (1598); “vitam cum morte commutavit” (va canviar la vida amb la mort) (1709); “Quant  passà de esta miserable vida” (1602),

A un plet de la Batllia General de l’any 1808 es demana als testimonis “si es ver que ell o ella declarant se atrobà present als ultims moments y debays de la vida de Joan Bonet y Sastre y al punt de la seva mort”. És curiós descriure el moment de la mort amb la paraula badai.

Són interessants les expressions que s’utilitzaren quan es comunicà a l’Emperador Carles la mort del Governador de Menorca Frederic de Sant Climent el 1533. L’Assessor de la governació li diu:”(A nostre) Señor Deu ha plascut que lo governador de la present vostre illa paguas lo deute de natura passa desta vida al dia dells beneventurats apostolls en la nit entre sinc e sis hores.placia a la sua inmensa bondat lo hage collocat en la sua sancta gloria”. El Batlle General li diu:”Lo die dels beneventurats apostols en la nit entre sinc y sis hores ha plascut a nostre Senyor deu que sia pessat desta present vida lo Governador”. Els Jurats li diuen:”Per lo batle general he magnific assessor del governador de aquesta ylla ja aura entes con a nostre Senyor a plagut apellar al seu Sanct Regne la anima de nostre governador mossen federic de sen climent que en gloria sia”. Finalment,a un altre document el Batlle General diu: ”Per quant a nostre Señor Jesucrist ha plascut collocar en la sua sancta gloria la bona anim del molt magnific señor mossen federic de sanct climent”.

Mn. Florenci Sastre

 

PUBLICAT DIA 19 DE MAIG DE 2019