Miscel·lània menorquina – de Mn. Florenci Sastre

Cosa de bruixes

Al segle XVII es donà a Menorca una vertadera epidèmia de persones “Embruixades, espiritades i endimoniades”, que apareixien per tot arreu, produint a l’ambient una obsessió que manifestava una psicopatia col·lectiva molt intensa. En les classes baixes això podria ser explicat per la manca d’alimentació suficient, que a més dels efectes físics, podia tenir repercussions mentals, junt amb la contínua tensió a causa dels mals que amenaçaven contínuament. Però aquest morbós estat psicològic es donava entre tots els estaments socials, fins i tot els més elevats. Prova del que deim és la reacció que tingueren els Jurats de l’illa en assabentar-se del que probablement hagi estat l’únic terratrèmol important que ha sofert Menorca, el que afectà al terme d’Alaior el 1654. A la sessió del 22 d’octubre el Jurat Clavari proposava al consell el que segueix:”Magnifichs y savis senyors. la causa per la qual havem fet convocar a vostres mercès es per a deduhirlos de com ahir el senyor Governador imbià a demenar als Magnifichs Jurats als quals comunicà y ensenyà una carta havia rebuda del Balle de Alayor ab la qual lo avise de la destrossa y terremoto e y ha hagut en aquella vila y terme de algunas casas enderrocades y assolades, la iglesia de sant Lorens per terra y algunas personas mortas y moltas possessions destrossades com més llargament veuran y ohiran vostras mercès ab la carta que sels llegirà, la qual realment causa gran admirassió….”.

La reacció dels magistrats, que representava sens dubte la opinió majoritària de la població, és molt significativa: “E correguts vots en dit consell y demprés de alguns colloquis y parlaments fonch resolt per tot lo consell concordantment que sus Magnificentias entren a la Reverent communitat y suplican al Reverent Capítol algunas rogativas y en particular la devoció dels gloriosos sanct Sylvestre y Sancta Barbara per quant lo proposat pareix esser actió de bruxas y mals esperits”.

S’havia de cercar una explicació i les bruixes estaven a mà. Per què rompre’s el cap?

Mn. Florenci Sastre

 

PUBLICAT DIA 20 DE GENER  DE 2019